• Valve stem...

  • Valve shaft...

  • Shaft bush...

  • Valve disc S...

  • Valve disc b...

  • Valve cover...

  • Ball ins ...

  • Valve body...

  • Valve body c...